Přehled realizovaných projektů

Logo NextgenerationEU

DIGITALIZUJEME ŠKOLU

REALIZACE INVESTICE 3.1 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky: - k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti); - k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT.

šablony

Šablony SPŠ-CL III.

CZ.02.02.XX/00/22_003/0004824

Zvýšit kvalitu, inkluzivitu a účinnost systémů vzdělávání a odborné přípravy a jejich relevantnosti pro trh práce, mimo jiné i uznáváním výsledků neformálního a informálního učení, s cílem podpořit získávání klíčových kompetencí včetně podnikatelských a digitálních dovedností, a prosazováním zavádění duálních systémů odborné přípravy a učňovské přípravy.

Logo NextgenerationEU

Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19

Nakap

Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017282

Projekt je realizován na základě partnerství Libereckého kraje a 39 středních škol, IQLANDIA, o. p. s., Malé techniky z. ú., Technické univerzity v Liberci, Nadačního fondu LISTEM 21, 4 pedagogicko-psychologických poraden a Krajské vědecké knihovny v Liberci, p. o.

Nakap

Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008498

Vyšší kvalita vzdělávání v Libereckém kraji      
Zvýšení zájmu o polytechnické vzdělání      
Vznik fungujícího systému spolupráce v rámci regionu při identifikaci a podpoře nadaných a mimořádně nadaných žáků      
Zvýšení matematické a čtenářské gramotnosti      
Zmapování stavu inkluze v kraji

OPVK

Šablony SPŠ-CL II.

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016726

Projekt je zaměřen na kvalitnější podporu žáků v prostředí střední školy a domova mládeže, zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích a osobnostně profesní rozvoj pedagogických pracovníků včetně vedoucích pedagogických pracovníků.

OPVK

Šablony SPŠ-CL

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008344

Cílem projektu je podpořit střední a vyšší odborné školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání žáků/studentů

Dilny

Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje strojírenství a informatiky

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002705

Komplexní modernizace a inovace dílenských prostorů a jejich vybavení nejnovějšími technologiemi.

OPVK

Modernizace laboratoří pro odbornou technickou výuku

CZ.1.13/4.2.00/32.01214

Cílem projektu je zkvalitnit praktickou výuku žáků, tak aby jejich vědomosti a dovednosti lépe odpovídaly požadavkům zaměstnavatelů na trhu práce.

OPVK

TechUp

CZ.1.07/1.1.00/44.0013

Cílem tohoto centra je vytvořit platformu pro přenos zkušeností a podporu spolupráce pedagogů středních a základních škol. Rádi bychom vám proto touto cestou nabízeli pravidelná metodická setkání, jejichž náplní bude komunikace a výměna zkušeností mezi vyučujícími přírodovědných a technických oborů, přednášky odborníků z praxe, lektorů z řad učitelů, workshopy, informace o zajímavých akcích, exkurzích a soutěžích.

OPVK

Zavádění moderních vyučovacích metod

CZ.1.07/1.1.09/03.0007

Zavádění moderních vyučovacích metod a rozvoj technických kompetencí na SŠ a gymnáziích Libereckého kraje. V rámci projektu byly do školního vzdělávacího plánu začleněny výukové materiály.

OPVK

CNC učebna

CZ.1.13/4.2.00/21.01104

Modernizací vybavení CNC učebny se rozumí pořízení 2 nových CNC obráběcích strojů (soustruh, frézka s modulárním řízením), 1 strojního simulačního pracoviště, moderního ovládacího softwaru modulového typu umožňujícího přepínání mezi řídicími systémy a proškolení obsluhy.

OPVK

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015

Prohloubením kompetencí pedagogů a řídících pracovníků škol cílí projekt na zvýšení dostupnosti kvalitního vzdělání pro žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, a tím směřuje i k naplnění specifického cíle 3: Podpora společného vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

OPVK

Projektový den s technickými obory

CZ.1.07/1.1.22/02.0034

"Projektový den s technickými obory" a je určen žákům zjm. 8. nebo 9. Cílem projektu je poskytnout žákům často první zkušenost a základní informace o oborech strojírenství a informační technologie.

OPVK

Tvorba vzdělávací nabídky v systémech CAD, CAM a CNC obrábění

CZ.1.07/3.2.01/03.0003

Realizací projektu "Tvorba vzdělávací nabídky v systémech CAD, CAM a CNC obrábění" chceme dosáhnout širší nabídky dalšího vzdělávání propojeného se vzděláváním počátečním. Jsme střední škola poskytující počáteční vzdělávání v oboru strojírenství.

OPVK

Absolvent praxí

CZ.1.07/1.1.22/02.0035

Projektem Absolvent s praxí propojíme žáky oboru strojírenství s realitou firem nad rámec běžných školních praxí, podpoříme vytvoření oboustranně výhodné vazby mezi žáky, budoucími absolventy a mezi firmami, budoucími zaměstnavateli.

OPVK

Vzdělávání dotykem

CZ.1.07/1.3.00/51.0031

Projekt se zaměřuje na zvyšování kompetencí a profesní rozvoj více než 700 pedagogických a vedoucích pracovníků základních a středních škol ze 42 základních a 8 středních škol v oblasti integrace informačních a komunikačních technologií (ICT) do výuky.