Studijní obory

Ve všech oborech je možné v rámci studia získat PROSPĚCHOVÉ STIPENDIUM.

Pro školní rok 2017/2018 nabízíme následující čtyřleté studijní obory zakončené maturitní zkouškou:

  1. Elektrotechnika (zaměření Mechatronika)
  2. Informační technologie
  3. Strojírenství
  4. Technické lyceum

Elektrotechnika (zaměření Mechatronika)

Kód oboru: 26-41-M/01

Tento obor je v naší nabídce nově pro školní rok 2017/2018. Jedná se obor spojující elektrotechniku, strojírenství, automatizaci a robotizaci a informační technologie. Zcela jednoznačně vychází z aktuálního vývoje situace na trhu práce, zejména vývoje technologií, výrobních plánů firem a očekávaného růstu technických potřeb.

Absolventi oboru Elektrotechnika se mohou uplatnit především ve středních technickohospodářských funkcích:

− při projekčních, technologických a konstrukčních činnostech elektrotechnického charakteru;
− v oblasti budování energetických zdrojů a sítí, při výrobě a distribuci elektrické energie;
− v oblasti zkušební, regulační, revizní, servisní a montážní techniky;
− při výrobě a údržbě elektrických strojů a přístrojů;
− v oblasti systémů pro měření a regulaci;
− při řízení a obsluze automatizovaných pracovišť, regulačních jednotek a elektronických přístrojů a zařízení.

Absolvent oboru Elektrotechnika se uplatní např. jako elektrotechnik, konstruktér, revizní technik, energetik, elektrodispečer, zkušební technik, servisní technik elektrických zařízení, technik elektronických zařízení, provozní technik, školící technik a mnoho dalšího.

V rámci studia je možné získat kvalifikaci pracovníků v elektrotechnice dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Učební plán

V rámci oboru budou vyučovány všeobecně vzdělávací předměty podobně jako u oboru Strojírenství. Výuka odborných předmětů bude zaměřena zejména na elektrotechniku a mechatroniku.

V oblasti elektrotechniky obor poskytuje žákům znalosti a dovednosti v oblasti elektrotechnických součástek, materiálů užívaných v elektrotechnice, učí je provádět elektroinstalační úkony, dovednosti v ručním a strojním obrábění, pájet elektronické součástky. Při elektrotechnickém měření jsou žáci seznámeni s použitím měřicích přístrojů a měřicích metod při měření elektrotechnických veličin. Díky technickému kreslení budou žáci seznámeni s normami, standardy, způsoby a prostředky tvorby technické dokumentace s využitím grafických počítačových programů.

V oblasti mechatroniky, spojující prvky elektrotechniky, mechaniky a informatiky, obor poskytuje žákům znalosti a dovednosti v oblasti automatizační techniky, elektrohydraulických, elektropneumatických a elektronických zařízeních, číslicově řízených strojích a přístrojích. Žáci se naučí ovládat činnosti spojené s provozem těchto zařízení (instalace, uvedení do provozu, kontrola, údržba, identifikace závad, oprava, aj.), včetně spoluvytváření programů PLC a CNC. Absolvent se uplatní např. v oblasti servisní péče firem, provozní technické údržbě v oborech automatizace, automatických výrobních linkách, robotických pracovišť s hydraulickými, pneumatickými, elektrickými a strojními částmi, měřící a regulační technice apod. Uplatnit se může např. na pozicích technický manažer elektroprovozu, technický pracovník – analytik, servisní technik, operátor automatizovaných výrobních strojů CNC, diagnostik, programátor, aj.

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.Název předmětu 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. Celkem
Český jazyk a literatura 3 2 2 3 10
Dějepis       2 2
Občanská nauka   1 1 1 3
Anglický/Německý jazyk 3 3 4 4 14
Fyzika 2 2     4
Chemie 1       1
Základy ekologie 1       1
Matematika 4 3 3 4 14
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Ekonomika       3 3
Hardware 1       1
Základy elektrotechniky 4 2     6
Elektrotechnické měření     4 2 6
Praxe 3 3     6
Elektrotechnika   4     4
Návrh číslicových obvodů   2     2
Mikroprocesorová technika     4 4 8
Automatizace     4 2 6
CAD systémy 2 2     4
Technické kreslení 3       3
Mechanika 2 2     4
Technologie   2 2 2 6
Stavba a provoz strojů     2 2 4
Kontrola a měření       1 1
Komunikace 1       1
Informační a komunikační technologie 2 2     4
Programování   2     2
Celkem 34 34 28 32 128

 

Informační technologie

Kód oboru: 18-20-M/01

V rámci studijního oboru se vyučují jeden cizí jazyk (pouze anglický).

Absolvent oboru si osvojí navrhování, sestavovaní a udržování HW, práci s aplikačním programovým vybavením, návrh, realizaci a administraci počítačové sítě, programování a vývoj uživatelských, databázových a webových řešení, návrh a realizaci poloautomatických a automatických procesů a systémů.

Uplatnění absolventa je především na pozicích programátor, správce počítačových sítí, správce aplikací a operačních systémů, odborný technik IT, pracovník technické nebo uživatelské podpory, obchodník s IT, aj.

Stěžejními předměty oboru jsou Aplikační software, Operační systémy, Počítačové sítě, Hardware, Programování, Elektrotechnika, Automatizace a Mikroprocesorová technika.

Učební plán

Název předmětu 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. Celkem
Český jazyk a literatura 3 2 3 3 11
Dějepis       2 2
Občanská nauka   1 1 1 3
Anglický jazyk 3 3 4 4 14
Fyzika 2 2     4
Chemie   1     1
Základy ekologie   1     1
Matematika 4 3 3 4 14
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Ekonomika   3     3
Hardware 1 2     3
Operační systémy     2 5 7
Aplikační software 4 4 3   11
Počítačové sítě     4   4
Programování 2 2 3 3 10
Elektrotechnika 4 3 4   11
Automatizace       3 3
Mikroprocesorová technika     4 4 8
Praxe 2       2
Komunikace 1       1
Strojírenství 2       2
Technické kreslení 2       2
CAD systémy   3     3
Celkem 32 32 33 31 128

Strojírenství

Kód oboru: 23-41-M/01

V rámci studijního oboru se vyučuje jeden cizí jazyk (anglický nebo německý).

Absolvent oboru získá vědomosti, dovednosti a návyky k přístupu a řešení problémů, a to jak z technické oblasti, tak i vlastního života. Osvojí si navrhování a konstruování strojních součástí, mechanismů a částí strojů, nástrojů, nářadí a přípravků včetně výrobních pomůcek a technologických podmínek k přeměně surovin, předvýrobků a polotovarů na strojírenské výroby. Pro zajištění jejich bezproblémové funkčnosti se naučí způsoby zjišťování jejich technického stavu, postupu práce při jejich údržbě a opravě, včetně zajištění bezpečnosti práce.

Uplatnění absolventa je např. na pozicích konstruktér, technolog, mistr ve výrobě, logistik, dílenský plánovač, kontrolor jakosti, technik investic a engineeringu, technický manažer provozu, programátor CNC strojů, aj.

Stěžejními předměty oboru jsou Technické kreslení, CAD systémy, Mechanika, Konstrukční cvičení, Strojírenská technologie, Stavba a provoz strojů, Praxe, CNC stroje, Kontrola a měření, Elektrotechnika a Automatizace.

Učební plán

Název předmět 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. Celkem
Český jazyk a literatura 3 2 3 3 11
Dějepis       2 2
Občanská nauka   1 1 1 3
Cizí jazyk (anglický/německý) 3 3 4 4 14
Fyzika 2 2     4
Chemie 1       1
Základy ekologie 1       1
Matematika 4 3 3 4 14
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Informační a komunikační technologie 3 2 1   6
Ekonomika   1   2 3
Technické kreslení 4       4
CAD systémy 2 2     4
Mechanika 3 3 2   8
Konstrukční cvičení   2 2 2 6
Strojírenská technologie 3 3 3 3 12
Stavba a provoz strojů   3 3 4 10
Komunikace 1       1
Praxe   3 3   6
CNC stroje       2 2
Kontrola a měření       2 2
Elektrotechnika   2 2   4
Automatizace       2 2
Celkem 32 34 29 33 128

Technické lyceum

Kód oboru: 78-42-M/01

V rámci studijního oboru se vyučují dva cizí jazyky (anglický a německý).

Obor je koncipován jako odborné technické studium s vyšším podílem všeobecného vzdělávání se zaměřením na získání obsahu i metod práce významných pro rozvoj technického myšlení. Absolvent je připraven k terciárnímu studiu nejen technických oborů a studiem získá vhled do problematiky technických oborů a odborné kompetence uplatnitelné i při přímém vstupu na trh práce.

Může se uplatnit na všech pracovištích, kde se vyžaduje připravenost k efektivní práci s prostředky ICT, řešení jednodušších programátorských úloh, využívání CAD systémů, znalost dvou cizích jazyků, znalost základních poznatků z ekonomiky, řízení, pracovního práva a managementu, aj.

Stěžejními předměty oboru jsou Matematika, Fyzika a Informační a komunikační technologie.

Učební plán

Název předmětu 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. Celkem
Český jazyk a literatura 3 3 3 3 12
Dějepis       2 2
Občanská nauka   1 1 1 3
Cizí jazyk hlavní (anglický/německý) 3 3 4 4 14
Cizí jazyk vedlejší (anglický/německý) 2 2 2 2 8
Fyzika 3 3 2 3 11
Chemie 3 2 2   7
Biologie 2       2
Matematika 5 4 5 4 18
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Informační a komunikační technologie 3 2 3 2 10
Ekonomika   3     3
Mechanika 2 2     4
Elektrotechnika     2   2
CAD systémy 1 2     3
Technické kreslení 3       3
Deskriptivní geometrie     3 3 6
Průmyslový design   2     2
Komunikace   1     1
Technologické procesy     2 3 5
Strojírenství     2 2 4
Celkem 32 32 33 31 128