Studijní obory

Ve všech oborech je možné v rámci studia získat PROSPĚCHOVÉ STIPENDIUM.

Nabízíme následující čtyřleté studijní obory zakončené maturitní zkouškou:

  1. Elektrotechnika (zaměření Mechatronika)
  2. Informační technologie
  3. Strojírenství

Elektrotechnika (zaměření Mechatronika)

Kód oboru: 26-41-M/01

V rámci studijního oboru se vyučuje jeden cizí jazyk.

Tento obor je v naší nabídce od školní roku 2017/2018. Jedná se obor spojující elektrotechniku, strojírenství, automatizaci a robotizaci a informační technologie. Zcela jednoznačně vychází z aktuálního vývoje situace na trhu práce, zejména vývoje technologií, výrobních plánů firem a očekávaného růstu technických potřeb. V rámci studia je možné získat kvalifikaci pracovníků v elektrotechnice dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Absolvent se uplatní např. v oblasti servisní péče firem, provozní technické údržbě v oborech automatizace, automatických výrobních linkách, robotických pracovišť s hydraulickými, pneumatickými, elektrickými a strojními částmi, měřicí a regulační technice apod. Uplatnit se může např. na pozicích technický pracovník – elektrotechnik, konstruktér, revizní technik, elektrodispečer, servisní technik elektrických a elektrotechnických zařízení, aj.

Výuka všeobecně vzdělávacích předmětů je koncipována obdobně jako u oboru Strojírenství. Výuka odborných předmětů bude zaměřena zejména na elektrotechniku a mechatroniku.

Učební plán

Název předmětu 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. Celkem
Český jazyk a literatura 3 2 2 3 10
Dějepis       2 2
Občanská nauka   1 1 1 3
Anglický/Německý jazyk 3 3 4 4 14
Fyzika 2 2     4
Chemie 1       1
Základy ekologie 1       1
Matematika 4 3 3 4 14
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Ekonomika       3 3
Hardware 1       1
Základy elektrotechniky 4 2     6
Elektrotechnické měření     4 2 6
Praxe 3 3     6
Elektrotechnika   4     4
Návrh číslicových obvodů   2     2
Mikroprocesorová technika     4 4 8
Automatizace     4 2 6
CAD systémy 2 2     4
Technické kreslení 3       3
Mechanika 2 2     4
Technologie   2 2 2 6
Stavba a provoz strojů     2 2 4
Kontrola a měření       1 1
Komunikace 1       1
Informační a komunikační technologie 2 2     4
Programování   2     2
Celkem 34 34 28 32 128

Informační technologie

Kód oboru: 18-20-M/01

V rámci studijního oboru se vyučuje jeden cizí jazyk (pouze anglický).

Absolvent oboru si osvojí navrhování, sestavování a udržování HW, práci s aplikačním programovým vybavením, návrh, realizaci a administraci počítačové sítě, programování a vývoj uživatelských, databázových a webových řešení, návrh a realizaci poloautomatických a automatických procesů a systémů.

Uplatnění absolventa je především na pozicích programátor, správce počítačových sítí, správce aplikací a operačních systémů, odborný technik IT, pracovník technické nebo uživatelské podpory, obchodník s IT aj.

Stěžejními předměty oboru jsou aplikační software, operační systémy, počítačové sítě, hardware, programování, elektrotechnika, automatizace a mikroprocesorová technika.

Učební plán

Název předmětu 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. Celkem
Český jazyk a literatura 3 2 3 3 11
Dějepis       2 2
Občanská nauka   1 1 1 3
Anglický jazyk 3 3 4 4 14
Fyzika 2 2     4
Chemie   1     1
Základy ekologie   1     1
Matematika 4 3 3 4 14
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Ekonomika   3     3
Hardware 1 2     3
Operační systémy     2 5 7
Aplikační software 4 4 3   11
Počítačové sítě     4   4
Programování 2 2 3 3 10
Elektrotechnika 4 3 4   11
Automatizace       3 3
Mikroprocesorová technika     4 4 8
Praxe 2       2
Komunikace 1       1
Strojírenství 2       2
Technické kreslení 2       2
CAD systémy   3     3
Celkem 32 32 33 31 128

Strojírenství

Kód oboru: 23-41-M/01

V rámci studijního oboru se vyučuje jeden cizí jazyk (anglický nebo německý).

Absolvent oboru si osvojí navrhování a konstruování strojních součástí, mechanismů a částí strojů, nástrojů, nářadí a přípravků včetně výrobních pomůcek a technologických podmínek k přeměně surovin, předvýrobků a polotovarů pro strojírenskou výrobu. Pro zajištění jejich bezproblémové funkčnosti se naučí způsoby zjišťování jejich technického stavu, postupu práce při jejich údržbě a opravě, včetně zajištění bezpečnosti práce.

Uplatnění absolventa je např. na pozicích konstruktér, technolog, mistr ve výrobě, logistik, dílenský plánovač, kontrolor jakosti, technik investic a engineeringu, technický manažer provozu, programátor CNC strojů aj.

Stěžejními předměty oboru jsou technické kreslení, CAD systémy, mechanika, konstrukční cvičení, strojírenská technologie, stavba a provoz strojů, praxe, CNC stroje, kontrola a měření, elektrotechnika a automatizace.

Učební plán

Název předmět 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. Celkem
Český jazyk a literatura 3 2 3 3 11
Dějepis       2 2
Občanská nauka   1 1 1 3
Cizí jazyk (anglický/německý) 3 3 4 4 14
Fyzika 2 2     4
Chemie 1       1
Základy ekologie 1       1
Matematika 4 3 3 4 14
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Informační a komunikační technologie 3 2 1   6
Ekonomika   1   2 3
Technické kreslení 4       4
CAD systémy 2 2     4
Mechanika 3 3 2   8
Konstrukční cvičení   2 2 2 6
Strojírenská technologie 3 3 3 3 12
Stavba a provoz strojů   3 3 4 10
Komunikace 1       1
Praxe   3 3   6
CNC stroje       2 2
Kontrola a měření       2 2
Elektrotechnika   2 2   4
Automatizace       2 2
Celkem 32 34 29 33 128

Technické lyceum (zaměření 3D technologie) - dobíhající obor

Kód oboru: 78-42-M/01

V rámci studijního oboru se vyučují dva cizí jazyky (anglický a německý).

Obor je koncipován jako odborné technické studium zaměřené na oblast strojírenství s využitím 3D technologie. Absolvent oboru si osvojí práci s technologií Rapid prototyping, díky které dokáže navrhovat, konstruovat a vyrábět prototypy výrobků pomocí 3D tisku. Součástí výuky je kromě technických předmětů a odborné praxe výuka dvou cizích jazyků, informační a komunikační technologie.

Absolvent oboru se může uplatnit na technologických pracovištích, např. konstrukce, vývoj prototypů a návrh výrobků. Rovněž je připraven k vysokoškolskému studiu nejen technických oborů.

Stěžejními předměty oboru jsou aplikovaná matematika, informační a komunikační technologie, výuka odborných technických předmětů s využitím 3D technologie.

Učební plán

Název předmětu 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. Celkem
Český jazyk a literatura 3 3 3 3 12
Dějepis       2 2
Občanská nauka   1 1 1 3
Cizí jazyk hlavní (anglický/německý) 3 3 4 4 14
Cizí jazyk vedlejší (anglický/německý) 2 2 2 2 8
Fyzika 3 3 2 3 11
Chemie 3 2 2   7
Biologie 2       2
Matematika 5 4 5 4 18
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Informační a komunikační technologie 3 2 3 2 10
Ekonomika   3     3
Mechanika 2 2     4
Elektrotechnika     2   2
CAD systémy 1 2     3
Technické kreslení 3       3
Deskriptivní geometrie     3 3 6
Průmyslový design   2     2
Komunikace   1     1
Technologické procesy     2 3 5
Strojírenství     2 2 4
Celkem 32 32 33 31 128