reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0031

Informační a komunikační technologie ve výuce

Projekt se zaměřuje na zvyšování kompetencí a profesní rozvoj více než 700 pedagogických a vedoucích pracovníků základních a středních škol ze 42 základních a 8 středních škol v oblasti integrace informačních a komunikačních technologií (ICT) do výuky. Regionálně je projekt cílen převážně na kraj Liberecký a dále na kraje s ním sousedící (tj. na kraj Ústecký a Středočeský).

Webové stránky projektu

Klíčové aktivity projektu

AKTIVITA A1:

VZDĚLÁVÁNÍ ŘEDITELŮ V OBLASTI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V OP VK

Vzdělávání ředitelů, případně dalších odpovědných pracovníků školy, je klíčové v závislosti na charakteru projektu, jehož součástí je také nákup ICT vybavení pro každou školu, která je zároveň zadavatelem výběrového řízení pro vybraná zařízení, přesáhnou-li v součtu částku 100 tis. bez DPH. Proškolení vedení školy v této oblasti má však svůj přesah i do budoucna, kdy se ředitelé mohou potýkat s obdobným pořizováním vybavení školy z projektových zdrojů.

Tato aktivita se tak bude realizovat ihned na začátku projektu, tak aby ředitelé byli schopni výběrová řízení připravit, i když pochopitelně předpokládáme úzkou součinnost a pomoc ze strany žadatele projektu.

Číst více

AKTIVITA A2 + A3:

KOUČINK, MENTORING A PODPORA PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

A PŘÍPADNÝCH ICT METODIKŮ FORMOU ASISTENCE 

PŘI PEDAGOGICKÝCH A TECHNICKÝCH PROBLÉMECH S VYUŽITÍM ICT VE VÝUCE

V samém úvodu projektu budou všechny zapojené partnerské školy seznámeny prostřednictvím svých koordinátorů s cíli a organizací projektu. Proběhne tak několik informačních setkání vázaných vždy na určitou oblast zapojených škol, které tak budou informovány o průběhu školení a celkovém harmonogramu realizace.

Ústřední aktivitou, která se bude prolínat projektem po celou dobu jeho realizace, je koučink, mentoring a podpora pedagogických pracovníků a případných ICT metodiků. Během ní bude všem partnerským školám poskytován individuální poradenský servis formou osobní asistence, mentoringu a individuální podpory pedagogů dle potřeb každé školy.

Číst více

AKTIVITA B1: 

VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

K INTEGRACI ICT DO VÝUKY - "CO UŽ MÁME"

V rámci této klíčové aktivity budou pro CS ped. prac. základních a středních škol realizovány kurzy zaměřené na efektivní využití techniky, kterou jsou již ve škole vybaveni.

V úvodu aktivity budou pro účastníky školení připraveny kvalitně zpracované vzdělávací materiály v tištěné i elektronické podobě. Skladba kurzů, ze které budou moci školy vybírat dle svého zájmu a zejména také podle toho, jakého vzdělávání neměli jejich učitelé doposud šanci se účastnit, byla zvolena na základě předběžného oslovení škol v průběhu přípravy projektové žádosti. Výčet kurzů, který je výběrový, je uveden dále ve Výstupech KA. Pedagogové si tak budou moci sami zvolit vhodné téma vzdělávání.

Číst více

AKTIVITA B2: 

VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

K INTEGRACI ICT DO VÝUKY - "CO CHCEME"

Čtvrtá klíčová aktivita se zaměřuje na vzdělávání pedagogických pracovníků v zavádění a využití nových moderních mobilních (dotykových) zařízení ve výuce. V jejím úvodu budou pro účastníky školení opět připraveny kvalitně zpracované vzdělávací materiály v tištěné i elektronické podobě. Skladba kurzů, ze které budou moci školy vybírat dle svého zájmu, byla zvolena na základě jejich předběžného oslovení v průběhu přípravy projektové žádosti. Byl tak navržen výčet kurzů (viz dále Výstupy KA), který je výběrový a pedagogové si tak sami budou moci zvolit vhodné téma vzdělávání.

Číst více

AKTIVITA B3: 

VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

K INTEGRACI ICT DO VÝUKY - "OBOROVÉ DIDAKTIKY"

Aktivita je zaměřena na vzdělávání pedagogických prac. v zavádění a využití nových moderních (dotykových) zařízení ve výuce konkrétních předmětů na školách. V rámci konzultací se školami v průběhu přípravy projektové žádosti jsme kurzy pro oborové didaktiky definovali v rámci jednotlivých předmětů, případně pro určitou oblast předmětů společně. V úvodu aktivity budou pro účastníky školení připraveny kvalitně zpracované vzdělávací materiály v tištěné i elektronické podobě. Skladba kurzů, ze které budou moci školy dle svého zájmu vybírat, je uvedena dále ve Výstupech KA.

Číst více

EVALUACE

Nezbytnou součástí projektu je evaluace projektových aktivit realizovaných u jednotlivých partnerských škol. V rámci evaluace dojde k vyhodnocení přínosu/dopadu/efektu vzdělávacích aktivit na reálné využití ICT techniky ve výuce v dané škole.

Hlavní partner

CENTRUM VZDĚLANOSTI LIBERECKÉHO KRAJE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE (CVLK).

CVLK je hlavním partnerem žadatele, kdy se spolupodílí jak na řízení celého projektu, tak na samotné realizaci. Realizační tým projektu je rozdělen tak, aby byla vzájemná provázanost mezi žadatelem a hlavním partnerem projektu. CVLK se tedy podílí na všech aktivitách projektu. Pracovníci organizace CVLK budou jak finanční manažer, tak i věcný manažer, garant, mentoři, koordinátoři, lektoři a korektor výukových materiálů. Vzájemná provázanost osob realizačního týmu žadatele a hlavního partnera je tedy evidentní. CVLK je navíc akreditovanou institucí, která již nyní disponuje některými akreditovanými programy MŠMT pro DVPP, které využije společně s žadatelem pro tento projekt. Tímto však není dotčena podmínka uvedená ve výzvě, kdy podstatnou část řízení i klíčových aktivit projektu realizuje žadatel projektu, což je patrné i z rozpočtu projektu.

Webové stránky projektu Centrum vzdělanosti Libereckého kraje Centrální webové stránky ESF v ČR ATTEST s.r.o.