V současné době probíhá v Česku každoročně mnoho sbírkových akcí. Rozhodli jsme se v letošním roce podpořit alespoň některé z nich, ve středu 12. října 2021 to byla celonárodní veřejná sbírka Bílá pastelka. 

Výtěžek sbírky podporuje zejména výcvik vodicích psů, odstraňování dopravních, orientačních a dalších bariér, přípravu pro rekvalifikaci (práce s počítačem, masérský kurz), volnočasové a sportovní aktivity, vydávání časopisů pro zrakově postižené, převod tištěných knih do podoby, ve které je mohou nevidomí číst za pomoci počítače. Značná část prostředků se používá na služby spojené s návratem lidí osleplých v dospělosti zpět do běžného života (nácvik prostorové orientace a chůze s bílou holí, výuku Braillova písma aj).

Daniel Černý a Ondřej Fejtek ze třídy 4D nabídli bílé pastelky, symbol sbírky, žákům naší školy. Předpokládaný výnos sbírky jsou tři tisíce korun. Všem zúčastněným žákům a žačkám ze srdce děkujeme, odměnou nám budou zajímavé besedy s pracovnicemi TyfloCentra Liberec, které nám představí zajímavosti z oblasti své nelehké práce, podpory nevidomých a slabozrakých, a také technické prostředky a pomůcky, jež tito pacienti používají k usnadnění svého nelehkého údělu.