Podle §59 až §64, §165 odst. (2) písm. f) a §183 odst. (2) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), v součinnosti s vyhláškou č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a na základě §2 až §8 a §177 odst. (1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuji:

Upozornění

Dnem 15. května 2024 je tímto zveřejněním umožňující dálkový přístup naplněn §60j odst. (5) školského zákona, tj. tímto dnem se rozhodnutí o přijetí považují za oznámená. Dle §60j odst. (6) se rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke vzdělávání v písemné formě podle správního řádu nevyhotovuje.

Ing. Petr Veselý, ředitel školy