Přijetí ke studiu
Přihláška ke studiu
Žádost o vydání zápisového lístku
Žádost o přestup – zákonný zástupce
Žádost o přestup – zletilý žák
Změny v rámci průběhu studia
Žádost o opakování ročníku – zákonný zástupce
Žádost o opakování ročníku – zletilý žák
Žádost o změnu oboru – zákonný zástupce
Žádost o změnu oboru – zletilý žák
Žádost o IVP – zákonný zástupce
Žádost o IVP – zletilý žák
Zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák si mohou zažádat o vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu formou individuální integrace, a to podáním písemné žádosti (viz. formulář) včetně přiloženého písemného doporučení školského poradenského zařízení (zpráva z vyšetření, potvrzení Pedagogicko-psychologické poradny) dle zákona č. 561/2004 Sb. - školský zákon, v aktuálním znění, § 18 Individuální vzdělávací plán.
Uvolnění z výuky
Žádost o uvolnění z TV – zákonný zástupce
Žádost o uvolnění z TV – zletilý žák
Zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák si mohou zažádat o uvolnění z výuky TV, a to podáním písemné žádosti (viz. formulář) včetně přiloženého posudku vydaným registrujícím lékařem dle zákona č. 561/2004 Sb. - školský zákon, v aktuálním znění, § 50, odst. (2).
Žádost o uvolnění z výuky – zákonný zástupce
Žádost o uvolnění z výuky – zletilý žák
Ukončení studia
Žádost o přerušení studia – zletilý žák
Žádost o ukončení studia – zletilý žák
Žádost o ukončení studia – zákonný zástupce
Ostatní studijní záležitosti
Potvrzení o praxi
Domov mládeže, školní jídelna
Přihláška do domova mládeže
Přihláška ke stravování
ISIC, ITIC, ALIVE
Formulář pro vystavení ISIC, ITIC, ALIVE karty