Aktuality

Naše návštěva transfúzního oddělení

Přelom září a října 2019  jsme na naší škole zasvětili tématu dobrovolného dárcovství. Naši studenti se ve svém studiu i plánu profesní kariéry zaměřují zejména technickým směrem, proto se snažíme, aby získali alespoň základní informace i ohledně zdraví svého a zdraví své rodiny. Ukázalo se, že téma darování krve či kostní dřeně je pro ně oblast zcela nová.

Přijímací řízení - výsledky 2. kolo

Podle §59 až §64 , §165 odst. (2) písm. f) a §183 odst. (2) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), v součinnosti s vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a na základě §2 až §8 a §177 odst. (1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuji

výsledky přijímacího řízení

26-41-M/01 Elektrotechnika

Všichni uchazeči o studium obdrží písemné rozhodnutí ředitele školy o přijetí, popř. nepřijetí ke studiu. Toto rozhodnutí je možné vyzvednout osobně po předchozí domluvě.

Příloha: 

Stránky