Aktuality

Přijímací řízení 2014/2015 - výsledky - 1.kolo

Podle §59, §60, §165 odst. (2) písm. f) a §183 odst. (2) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), s vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, a na základě §2 až §8 a §177 odst. (1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuji

výsledky přijímacího řízení
 
 
Všichni uchazeči o studium obdrží písemné rozhodnutí ředitele školy o přijetí, popř. nepřijetí ke studiu. Toto rozhodnutí je možné vyzvednout osobně ve
 
čtvrtek 24. dubna 2014 od 14:00 do 17:00 a pátek 25. dubna 2014 od 8:00 do 15:00
 
V rámci osobního vyzvednutí je možné v případě přijetí odevzdat zápisový lístek, popř. v případě nepřijetí podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí.
 
Všechna nevyzvednutá rozhodnutí budou odeslána v pátek 25. dubna 2014 poštou do rukou zákonných zástupců, a to v případě přijetí obyčejnou zásilkou a v případě nepřijetí doporučenou zásilkou do vlastních rukou.
 
Upozornění
Dnem 24. dubna 2014 je tímto zveřejněním umožňující dálkový přístup naplněn §183 odst. (2) školského zákona, tj. tímto dnem se rozhodnutí o přijetí považují za oznámená, tzn. začíná běžet lhůta 10 pracovních dní pro odevzdání zápisového lístku.
 
Zápisový lístek je tedy nutné odevzdat nejpozději
do pondělí 12. května 2014.
 
V případě, že uchazeč neodevzdá zápisový lístek v termínu, zaniká právní účinek rozhodnutí o přijetí.
 
Doporučení
Vzhledem k možnosti podat v 1. kole 2 přihlášky, je již nyní naprosto jisté, že všichni přijatí uchazeči na naši školu nevyužijí možnosti odevzdat zápisový lístek, tzn. že všichni uchazeči, kteří nebyli přijati, ale jejich zájem o studium na naší škole stále trvá, by měli podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí.
 
Sepsat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí Vám rádi pomůžeme.
 
Ing. Petr Veselý
ředitel školy

Pozvánky k přijímacím zkouškám

Vážení rodiče, Vážení uchazeči,

v průběhu měsíce března jsme na Vaši adresu odesílali pozvánky k přijímacím zkouškám na zvolený studijní obor. V případě osobního podání přihlášky v kanceláři školy jste pozvánku obdrželi na místě. Součástí pozvánky je mimo jiné registrační kód, pod kterým je uchazeč v přijímacím řízení veden a pod kterým se dozví výsledek zkoušek na stránkách školy a ve vestibulu školy.

Pokud jste tuto pozvánku neobdrželi, můžete nás kontaktovat telefonicky na čísle 487 833 123 nebo emailem na sps@sps-cl.cz, kde Vám bude kód sdělen.

Ing. Petr Veselý
Ředitel školy

Hlasujte o novém logu České Lípy

Rozhodněte, která z nabízených variant nového loga podle vás město nejvíce vystihuje! Dát svůj hlas logu, které je vašemu srdci nejbližší, můžete po celý měsíc únor v rámci veřejné ankety pořádané městem Česká Lípa. Hlasovat můžete na webu http://www.mncl.cz/tema/hlasujte-o-novem-logu-mesta-ceska-lipa, www.i-noviny.cz (zde je možné dát z jedné IP adresy jen jeden hlas) nebo prostřednictvím anketních lístků v Městském informačním centru na nám.T. G. Masaryka a v únorových Městských novinách. Čas rozhodnout o změně vyprší 28. února 2014.

Stránky