Projekty

Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I

reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008498

Cíl projektu:

Vyšší kvalita vzdělávání v Libereckém kraji

  • Zvýšení zájmu o polytechnické vzdělání
  • Vznik fungujícího systému spolupráce v rámci regionu při identifikaci a podpoře nadaných a mimořádně nadaných žáků
  • Zvýšení matematické a čtenářské gramotnosti
  • Zmapování stavu inkluze v kraji

Více o projektu..


Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje strojírenství a informatiky

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002705

Cíl projektu:

Komplexní modernizace a inovace dílenských prostorů a jejich vybavení nejnovějšími technologiemi. Realizací projektu dojde ke zvýšení zkvality zázemí pro praktickou výuku a pro snadnější zapojení žáků, reps. absolventů, do pracovního procesu, a to jak při praktické výuce v rámci vzdělávání, tak i v zaměstnání.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci integrovaného regionálního operačního programu.

Více o projektu..


Šablony SPŠ-CL

reg. č.   CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008344

Cíl projektu:

Cílem projektu je podpořit střední a vyšší odborné školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání žáků/studentů, a to s možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele, školního kariérového poradce. Dále jsou podporovány aktivity spolupráce škol a zaměstnavatelů, využití cizích jazyků ve výuce, aktivity rozvíjející ICT a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. 

Více o projektu...


Absolvent s praxí

Stručný obsah projektu:

Projektem Absolvent s praxí propojíme žáky oboru strojírenství s realitou firem nad rámec běžných školních praxí, podpoříme vytvoření oboustranně výhodné vazby mezi žáky, budoucími absolventy a mezi firmami, budoucími zaměstnavateli. Cílem projektu je nastavit model odb. praxí ve firmách v pravidelném týdenním intervalu po celou dobu studia. Žáci poznají nejen, jak opravdová firma funguje po stránce organizační a věcné, ale také získají základní návyky v pracovním procesu, osvojí si dovednosti odborné i komunikační, stejně tak jako pocit odpovědnosti a zúčastněnosti na chodu reálné firmy oproti teoretické modelaci ve výuce. V obecnější rovině pak poslouží projekt k dalšímu postupnému zvyšování kvality výuky směrem k aktuálním potřebám trhu práce a šanci žáků školy na umístění v pracovním procesu. Soustava zpracovaných dílčích žákovských projektů a získaných certifikátů s přesným obsahem absolvované praxe napomůže orientaci zaměstnavatelům a ovlivní motivaci takovéhoto absolventa zaměstnat.

Více o projektu...


Projektový den s technickými obory

Stručný obsah projektu:

"Projektový den s technickými obory" je připraven SPŠ v České Lípě a je určen žákům zjm. 8. nebo 9. Tříd základních škol našeho okresu. Cílem projektu je poskytnout žákům často první zkušenost a základní informace o oborech strojírenství a informační technologie.

Projektový den žáků jedné třídy:

1) úvod - hodina na ZŠ - debata se zástupcem SPŠ na téma strojírenství, IT, elektrotechnika, co to vlastně je?

2) projektový den - třída rozdělena do 3 skupin bude po 2 hod. rotovat po 3 pracovištích (2x stroj. dílna a 1x elektrotech. laboratoř), na vlastním pracovišti si vyzkouší svou manuální zručnost (pilování, vrtání, broušení, zapojení el. obvodu, pájení), ale také představivost, trpělivost, pečlivost.

3) závěr - opět hodina na ZŠ se zástupcem SPŠ - debata nad zkušeností, jak zvládli, co je zaujalo, co naopak ne a proč.

Žáci získají reálnou praktickou zkušenost a představu, co obnáší obory strojírenské a elektrotechnické (IT), a snad o to zodpovědněji přistoupí k volbě dalšího studia.

Více o projektu...


Tvorba vzdělávací nabídky v systémech CAD, CAM a CNC obrábění

Stručný obsah projektu:

Realizací projektu "Tvorba vzdělávací nabídky v systémech CAD, CAM a CNC obrábění" chceme dosáhnout širší nabídky dalšího vzdělávání propojeného se vzděláváním počátečním. Jsme střední škola poskytující počáteční vzdělávání v oboru strojírenství. V našem regionu je stabilní poptávka po pracovní síle s odbornými znalostmi a dovednostmi v ovládání zjm. CNC obráběcích strojů a také konstruování v CAD systémech, příprav výroby promocí CAM systémů, které vlastnímu obrábění předcházejí. Projekt je určen zájemcům o další vzdělávání v oblasti strojírenské konstrukce a průmysl. obrábění. Projektem chceme vytvořit 3 vzd. programy, budou modulárně postavené a zájemci je mohou absolvovat všechny nebo jen vybrané dle potřeby. Vzdělávací programy připraví sami lektoři, kteří je následně ověří v pilotním vzdělávání. Vytvořené vzd. programy budou:

"Konstruování pomocí CAD systémů", rozsah 100 hod

"Příprava výroby pomocí CAM systémů", rozsah 100 hod

"Programování a obsluha CNC strojů", rozsah 250 hod.

Více o projektu...


Moderní výuka

Stručný obsah projektu:

Naše škola se účastnila jako partner projektu Zavádění moderních vyučovacích metod a rozvoj technických kompetencí na SŠ a gymnáziích Libereckého kraje CZ.1.07/1.1.09/03.0007. V rámci projektu byly do školního vzdělávacího plánu začleněny vzorové výukové hodiny.

Více o projektu...


TechUp

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji

Stručný obsah projektu:

Cílem tohoto centra je vytvořit platformu pro přenos zkušeností a podporu spolupráce pedagogů středních a základních škol. Rádi bychom vám proto touto cestou nabízeli pravidelná metodická setkání, jejichž náplní bude komunikace a výměna zkušeností mezi vyučujícími přírodovědných a technických oborů, přednášky odborníků z praxe, lektorů z řad učitelů, workshopy, informace o zajímavých akcích, exkurzích a soutěžích. Obsah těchto akcí bude dále přizpůsobován požadavkům jednotlivých účastníků.

Dále toto centrum pořádá pro žáky základních i středních škol kroužky se zaměřením na fyziku. V těchto kroužcích si se žáky "hrajeme" s různými žákovskými stavebnicemi, děláme pokusy tradiční, ale hlavně méně časté, na které v běžných hodinách fyziky nebývá moc času a prostoru. Touto hravou formou se vlastně učíme tomu, co třeba někteří žáci (a nejen ti) považují za nudné, nezábavné a nepochopitelné.

Více o projektu...


 

Vzdělávání dotykem

reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0031

Stručný obsah projektu:

Informační a komunikační technologie ve výuce

Projekt se zaměřuje na zvyšování kompetencí a profesní rozvoj více než 700 pedagogických a vedoucích pracovníků základních a středních škol ze 42 základních a 8 středních škol v oblasti integrace informačních a komunikačních technologií (ICT) do výuky. Regionálně je projekt cílen převážně na kraj Liberecký a dále na kraje s ním sousedící (tj. na kraj Ústecký a Středočeský).

Více o projektu...

Webové stránky projektu Centrum vzdělanosti Libereckého kraje Centrální webové stránky ESF v ČR ATTEST s.r.o.


 

Učebna CNC

Stručný obsah projektu:

Studenti průmyslovky v České Lípě dostali do dalšího školního roku nové CNC (počítačem řízené) stroje. Původní již dosloužily a výuka probíhala v počítačové učebně pomocí simulačních softwarů technologických procesů, což nestačilo. Modernizací vybavení CNC učebny se rozumí pořízení 2 nových CNC obráběcích strojů (soustruh, frézka s modulárním řízením), 1 strojního simulačního pracoviště, moderního ovládacího softwaru modulového typu umožňujícího přepínání mezi řídicími systémy a proškolení obsluhy.

Více o projektu...


 

Modernizace laboratoří pro odbornou technickou výuku

 

Registrační číslo

CZ.1.13/4.2.00/32.01214

Tematické zařazení

Regionální operační program NUTS II Severovýchod („ROP Severovýchod“)

Prioritní osa 4 Rozvoj podnikatelského prostředí

Oblast podpory 4.2 Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu

Celkové náklady projektu

6 963 019 Kč

Výše dotace

5 918 566 Kč

Náklady Libereckého kraje

1 044 453 Kč

Doba realizace projektu

červenec 2011 – říjen 2014

Kontaktní osoba

pro další informace o projektu kontaktujte zástupce ODDĚLENÍ PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ – odkaz na kontakty

Projekt reagoval na velice zastaralé vybaven laboratoří Střední průmyslové školy v České Lípě. Přístroje a zařízení, které žáci potřebují pro praktickou výuku v oborech strojírenství a informační technologie, zcela chybí. Cílem projektu je zkvalitnit praktickou výuku žáků, tak aby jejich vědomosti a dovednosti lépe odpovídaly požadavkům zaměstnavatelů na trhu práce. Díky projektu dojde k rozšíření možností produktivní práce žáků uvedených oborů.

V rámci projektu bude vybudováno šest moderních laboratoří, a to laboratoř elektrotechniky, laboratoř informačních technologií, laboratoř kontroly a měření, laboratoř automatizace a laboratoř Rapid prototyping. Dále také dojde k rekonstrukci nezbytného zázemí laboratoří (šatny).

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Další informace o programu naleznete na: http://www.rada-severovychod.cz/