Přihláška na VŠ a VOŠ

Jak správně podat přihlášku na VŠ

Nejprve si zjistěte informace o příslušné vysoké škole (v Učitelských novinách – u výchovné poradkyně, popř. na webových stránkách). Dále si zjistěte, zda vysoká škola, na kterou se chcete hlásit, nepřijímá přihlášky v elektronické podobě. Pokud škola umožňuje podání elektronické přihlášky, vyplňte elektronickou přihlášku dle zadání vysoké školy.

Vyplněná přihláška na VŠ nebo VOŠ vydaná střední školou

 • Podejte si žádost o vydání přihlášky (cena 1 přihlášky je 10,- Kč)
  Před podáním žádosti musí být u třídního učitele provedena kontrola osobních údajů v "Bakalářích"
 • Formulář žádosti (v příloze pod článkem)
 • Do vyplněné přihlášky vydané střední školou si pouze doplníte vysokou školu včetně adresy, příslušnou fakultu a vámi zvolený obor. Nezapomeňte se podepsat. Ostatní náležitosti jsou v přihlášce již vyplněné.
 • Žádost musí být čitelně vyplněná (tiskacím písmem nebo počítačem) a musí v ní být uvedeno, zda chcete přihlášku na vysokou školu nebo na vyšší odbornou školu (přihlášky jsou totiž rozdílné).
 • Žádosti se dávají do označené schránky vedle kanceláře školy. Schránka se vybírá každý den ve 12,00 hodin. Podáte-li žádost do 12,00 hodin, přihlášku budete mít připravenou následující den před osmou hodinou v kanceláři školy.
 • Přihlášky se budou vydávat každý den pouze v době do 8,00 hodin.

Nevyplněná přihláška na VŠ – pokyny k vyplňování :

Titulní strana

 • Školní rok: 2013/2014
 • Typ studijního programu: podle informací VŠ (označit křížkem, podtrhnout)
 • Studium: prezenční (označit křížkem, podtrhnout)
 • Studijní program, obor: přesné názvy podle informací VŠ
 • Zvolený jazyk: uvádějte pouze tehdy, je-li stanovena přijímací zkouška z cizího jazyka, nebo žádá-li to vysoká škola
 • Kontaktní adresa: vyplňte ji, i když je shodná s adresou trvalého bydliště
 • Název školy: Střední průmyslová škola
 • Adresa školy: Havlíčkova 426, 470 01 Česká Lípa
 • Obor: Strojírenství
  KKOV: 23-41-M/01
 • Obor: Ekonomika a podnikání 
  KKOV: 63-41-M/01
 • Obor: Technické lyceum 
  KKOV: 78-42-M/01
 • IZO: 102 145 571
 • Rok maturitní zkoušky: 2013

Druhá strana

 • Vyznačte, že se hlásíte ze SŠ (označit křížkem, podtrhnout)
 • Pořadí předmětů uvádějte podle vysvědčení (do přihlášky napište všechny předměty)
 • Za 1., 2. a 3. ročník se uvádějí známky z konce školního roku, za 4. ročník známky z pololetí
 • Kolonky „Průměrný prospěch za jednotlivé ročníky“ a Průměrný prospěch za všechny ročníky“ Při výpočtech správně zaokrouhlujte!
 • Do záznamu o zájmech uvádějte např. vaši účast v SOČ (pokud má ovšem vztah ke zvolenému oboru), získané certifikáty ECDL, AutoDesk aj.

Třetí strana

 • Zjistěte si, zda VŠ, na kterou se hlásíte, vyžaduje lékařské potvrzení
 • Nezapomeňte uvést datum a přihlášku podepsat!

Co s vyplněnou přihláškou?

Pokud jste si požádaly o vydání vyplněné přihlášky na VŠ, tak tu už máte školou potvrzenou a vaším úkolem je jen správně doplnit adresu vysoké školy a spolu s dokladem o zaplacení poplatku za přijímací řízení odeslat na adresu VŠ (nejlépe doporučeně).

Potvrzení o podání elektronické přihlášky přineste výchovné poradkyni, která vám ji zkontroluje a potvrdí. Vy toto potvrzení spolu s dokladem o zaplacení poplatku za přijímací řízení odešlete na adresu příslušné vysoké školy (nejlépe doporučeně).

Samostatně vyplňovanou přihlášku na VŠ přineste výchovné poradkyni, která vyplní kolonky týkající se průměrných prospěchů, zkontroluje ji a potvrdí.

Důležité upozornění

 • Hlídejte si termíny, do kdy máte přihlášky na jednotlivé vysoké školy podat.
 • Je možné podávat i více přihlášek na několik vysokých škol (fakult).
 • Zjistěte si výši a způsob úhrady administrativních poplatků spojených s přijímacím řízením na vysoké školy.
 • V případě stejného termínu přijímacích zkoušek na zvolených vysokých školách (fakultách) si musíte vybrat (ve většině případů nelze vyžadovat náhradní termín přijímací zkoušky).
 • Některé školy vyžadují potvrzení přihlášky lékařem.

Elektronická přihláška na VŠ