Možnosti vzdělávání po maturitě

 
Po maturitě je možné pokračovat ve studiu buď na vyšší odborné škole (VOŠ) nebo na vysoké škole (VŠ). Zatímco vysokoškolské studium je zaměřené hlavně na získání hlubších teoretických znalostí, studium na vyšší odborné škole spíš na znalosti a dovednosti přímo upotřebitelné v praxi.

Studium na vyšších odborných školách
Studium na VOŠ trvá většinou tři roky a připravuje pro náročnější odborné činnosti než studium na školách středních. Toto studium bývá většinou realizováno při některých středních odborných školách a obsahově zpravidla navazuje na studijní obory středních škol. Absolventi získají titul diplomovaný specialista (DiS).

Studium na vysoké škole

Úrovně vysokoškolského studia:

  • bakalářské studim (zpravidla na 3 roky), absolventi získají titul bakalář (Bc.)
  • magisterské studim (zpravidla na 5 let), absolventi na technicky a ekonomicky zaměřených fakultách získají zpravidla titul inženýr (Ing.), na lékařské fakultách doktor medicíny (MUDr.), na ostatních zpravidla titul magister (Mgr.)
  • doktorandské studim může navazovat na magisterské studium a vede k získání doktorátu.