Absolvent s praxí

Stručný obsah projektu:

Projektem Absolvent s praxí propojíme žáky oboru strojírenství s realitou firem nad rámec běžných školních praxí, podpoříme vytvoření oboustranně výhodné vazby mezi žáky, budoucími absolventy a mezi firmami, budoucími zaměstnavateli. Cílem projektu je nastavit model odb. praxí ve firmách v pravidelném týdenním intervalu po celou dobu studia. Žáci poznají nejen, jak opravdová firma funguje po stránce organizační a věcné, ale také získají základní návyky v pracovním procesu, osvojí si dovednosti odborné i komunikační, stejně tak jako pocit odpovědnosti a zúčastněnosti na chodu reálné firmy oproti teoretické modelaci ve výuce. V obecnější rovině pak poslouží projekt k dalšímu postupnému zvyšování kvality výuky směrem k aktuálním potřebám trhu práce a šanci žáků školy na umístění v pracovním procesu. Soustava zpracovaných dílčích žákovských projektů a získaných certifikátů s přesným obsahem absolvované praxe napomůže orientaci zaměstnavatelům a ovlivní motivaci takovéhoto absolventa zaměstnat.

Cíle projektu:

Naplněním cíle projektu Absolvent s praxí zajistíme žákům Střední průmyslové školy v České Lípě zjm. Oboru Strojírenství pravidelnou odbornou praxi na pracovištích zaměstnavatelů našeho regionu. Odborné praxe budou po debatě se zástupci firem vykonávány žáky v pravidelném intervalu - každý týden 4 hodiny. Žáci budou na praxích "rotovat", a to každé pololetí jiné pracoviště. V rámci projektu pak někteří žáci absolvují až 4 odborné praxe ve firmě. Odbornou praxí chceme dát žákům příležitost poznat realitu běžného provozního prostředí strojírenské výroby zaměstnavatelů našeho regionu. Tyto firmy jsou následně prvními čekateli na naše absolventy, budou tedy mít vzájemnou příležitost poznat a formovat budoucí absolventy a úžeji spolupracovat s naší školou na úzkém propojení mezi teorií a praxí. Žáci poznají pracovní návyky, pracovní prostředí, kolektivy různorodých, pracovníků, hierarchii organizace, způsob a metody řízení, nakládání se surovinou, materiálem, hotovou výrobou, odpady. Tyto informace získají nejen svou přítomností na pracovištích, ale osvojí si je díky zaměření samostatných prací - úkolů, na jejich otázky budou hledat v terénu praxe odpovědi. Dále jejich zpracováním si tyto informace utřídí. Seznámí se i se stránkou organizační, obchodní a běžně administrativní, kterou podniky musí také zajišťovat. Všechny tyto znalosti a dovednosti z pracovních úkonů jsou pro žáky významnou zkušeností, po úspěšném skončení praxe za dané pololetí obdrží každý žák reference o absolvování praxe, které budou jejich mnohdy prvním dokumentem do osobního portfolia pro uplatnění na trhu práce. Zaměstnavatelé získají přímý kontakt se žáky, ověří si jejich ochotu, zájem a motivaci pracovat a mohou tak lépe zacílit své požadavky na absolventy střední školy.