Šablony SPŠ-CL II.

Operační program: 02 - Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa: 02.3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu i sekundárnímu vzdělávání

Investiční priorita: 02.3.68 - Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy

Tematický cíl: TC 10 - Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení

Specifický cíl: 02.3.68.5 Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016726

Realizace projektu: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2021

Příjemce a žadatel projektu: Střední průmyslová škola Ostrov, příspěvková organizace

Cílem projektu je podpořit osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím prohloubení spolupráce pedagogů středních škol v oblasti podpory společného vzdělávání v rámci tandemové výuky a vzájemné spolupráce v odborně ale i mezioborově zaměřené skupině, prohloubení spolupráce pedagogických pracovníků středních škol a pedagogických pracovníků domovů mládeže s odborníky z praxe v rámci jejich zapojení do výuky, podpory získání odborných znalostí a dovedností pro svůj profesní růst u možných budoucích zaměstnavatelů v rámci stáže, podpora realizace čtenářského klubu a klubu zábavné logiky a deskových her jak pro žáky SŠ, tak i DM a v neposlední řadě podpora žáků ohrožených školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování jak pro žáky SŠ, tak i DM. Dále je zařazena aktivita pro rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků DM v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, vedoucí k rozvoji osobních a sociálních kompetencí žáků v podobě projektové výuky.

Projekt je zaměřen na kvalitnější podporu žáků v prostředí střední školy a domova mládeže, zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích a osobnostně profesní rozvoj pedagogických pracovníků včetně vedoucích pedagogických pracovníků.

Aktivity projektu:

Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ

Tandemová výuka v SŠ

Zapojení odborníka z praxe do výuky v SŠ a DM

Stáže pedagogů u zaměstnavatelů pro SŠ

Klub pro žáky SŠ a DM - čtenářský klub

Klub pro žáky SŠ a DM - klub zábavné logiky a deskových her

Doučování žáků SŠ a DM ohrožených školním neúspěchem

Projektový den v DM a mimo DM