Vážení rodiče budoucího žáka Střední průmyslové školy

chci Vám blahopřát k přijetí Vašeho syna či Vaší dcery ke studiu na naší škole. Od nového školního roku dojde ve Vaší rodině k určitému zásahu do zavedených pořádků, neb budete mít doma nového středoškoláka. Protože se domníváme, že základním předpokladem úspěšného a klidného průběhu celého studia je správné vykročení na nové škole, zveme Vás na:

úvodní schůzky rodičů v úterý 4. června 2013 od 16.00 hodin.

Příloha: 

Přijímací řízení 2013/2014 – 2. kolo

Vyhlašuji 2. kolo přijímacího řízení pro následující obory:

-          23-41-M/01 Strojírenství – 3 volná místa

-          78-42-M/01 Technické lyceum – 15 volných míst

Kritéria 2. kola přijímacího řízení jsou totožná jako v 1. kole.

Přihlášky je možné podávat do pátku 24. května do 15 hodin.

Součástí přihlášky je nutné doložit výsledky z přijímacích testů SCIO z 1. kola. Každý uchazeč, který v 1. kole nekonal přijímací zkoušky SCIO, je musí vykonat v tomto kole.

Přijímací řízení 2013/2014 - výsledky - 1.kolo

Podle §59, §60, §165 odst. (2) písm. f) a §183 odst. (2) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), s vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, a na základě §2 až §8 a §177 odst. (1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuji

výsledky přijímacího řízení
 
 
Všichni uchazeči o studium obdrží písemné rozhodnutí ředitele školy o přijetí, popř. nepřijetí ke studiu. Toto rozhodnutí je možné vyzvednout osobně ve
 
čtvrtek 25. dubna 2013 od 8:00 do 19:00
 
V rámci osobního vyzvednutí je možné v případě přijetí odevzdat zápisový lístek, popř. v případě nepřijetí podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí.
 
Všechna nevyzvednutá rozhodnutí budou odeslána v pátek 26. dubna 2013 poštou do rukou zákonných zástupců, a to v případě přijetí obyčejnou zásilkou a v případě nepřijetí doporučenou zásilkou do vlastních rukou.
 
Upozornění
Dnem 25. dubna 2013 je tímto zveřejněním umožňující dálkový přístup naplněn §183 odst. (2) školského zákona, tj. tímto dnem se rozhodnutí o přijetí považují za oznámená, tzn. začíná běžet lhůta 10 pracovních dní pro odevzdání zápisového lístku.
 
Zápisový lístek je tedy nutné odevzdat nejpozději
do pondělí 13. května 2013.
 
V případě, že uchazeč neodevzdá zápisový lístek v termínu, zaniká právní účinek rozhodnutí o přijetí.
 
Doporučení
Vzhledem k možnosti podat v 1. kole 2 přihlášky, je již nyní naprosto jisté, že všichni přijatí uchazeči na naši školu nevyužijí možnosti odevzdat zápisový lístek, tzn. že všichni uchazeči, kteří nebyli přijati, ale jejich zájem o studium na naší škole stále trvá, by měli podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí.
 
Sepsat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí Vám rádi pomůžeme.
 
Ing. Petr Veselý
ředitel školy

Pozvánka k přijímacím zkouškam 2013/2014

Zveme vaši dceru – syna k přijímacím zkouškám na studijní obor

18-20-M/01 Informační technologie

23-41-M/01 Strojírenství

78-42-M/01 Technické lyceum

23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení

do budovy Střední průmyslové školy, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace

dne:      -     dle zadaného termínu na přihlášce (22. 4. nebo 23. 4. 2013)

Stránky