Divadelní cestopis

Dne 5. listopadu 2013 se na půdě školy uskutečnilo představení, kterého se ve dvou vlnách zúčastnili všichni žáci naší školy. Představení „Divadelní cestopis aneb Evropou od renesance po realismus“ si pro nás připravili herci Vojtěch Líkař a Jan Ženatý (Divadélko pro školy Hradec Králové), kteří si svou bezprostředností a nápaditostí získali všechny zúčastněné diváky. Nejenže byli vtipní a dobře hráli i v nelehkých akustických podmínkách naší tělocvičny, neustále překvapovali i novými nápady a vtipně improvizovali, žáky zábavně zapojovali do děje.

Vážení rodiče budoucího žáka Střední průmyslové školy

chci Vám blahopřát k přijetí Vašeho syna či Vaší dcery ke studiu na naší škole. Od nového školního roku dojde ve Vaší rodině k určitému zásahu do zavedených pořádků, neb budete mít doma nového středoškoláka. Protože se domníváme, že základním předpokladem úspěšného a klidného průběhu celého studia je správné vykročení na nové škole, zveme Vás na:

úvodní schůzky rodičů v úterý 4. června 2013 od 16.00 hodin.

Příloha: 

Přijímací řízení 2013/2014 – 2. kolo

Vyhlašuji 2. kolo přijímacího řízení pro následující obory:

-          23-41-M/01 Strojírenství – 3 volná místa

-          78-42-M/01 Technické lyceum – 15 volných míst

Kritéria 2. kola přijímacího řízení jsou totožná jako v 1. kole.

Přihlášky je možné podávat do pátku 24. května do 15 hodin.

Součástí přihlášky je nutné doložit výsledky z přijímacích testů SCIO z 1. kola. Každý uchazeč, který v 1. kole nekonal přijímací zkoušky SCIO, je musí vykonat v tomto kole.

Přijímací řízení 2013/2014 - výsledky - 1.kolo

Podle §59, §60, §165 odst. (2) písm. f) a §183 odst. (2) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), s vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, a na základě §2 až §8 a §177 odst. (1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuji

výsledky přijímacího řízení
 
 
Všichni uchazeči o studium obdrží písemné rozhodnutí ředitele školy o přijetí, popř. nepřijetí ke studiu. Toto rozhodnutí je možné vyzvednout osobně ve
 
čtvrtek 25. dubna 2013 od 8:00 do 19:00
 
V rámci osobního vyzvednutí je možné v případě přijetí odevzdat zápisový lístek, popř. v případě nepřijetí podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí.
 
Všechna nevyzvednutá rozhodnutí budou odeslána v pátek 26. dubna 2013 poštou do rukou zákonných zástupců, a to v případě přijetí obyčejnou zásilkou a v případě nepřijetí doporučenou zásilkou do vlastních rukou.
 
Upozornění
Dnem 25. dubna 2013 je tímto zveřejněním umožňující dálkový přístup naplněn §183 odst. (2) školského zákona, tj. tímto dnem se rozhodnutí o přijetí považují za oznámená, tzn. začíná běžet lhůta 10 pracovních dní pro odevzdání zápisového lístku.
 
Zápisový lístek je tedy nutné odevzdat nejpozději
do pondělí 13. května 2013.
 
V případě, že uchazeč neodevzdá zápisový lístek v termínu, zaniká právní účinek rozhodnutí o přijetí.
 
Doporučení
Vzhledem k možnosti podat v 1. kole 2 přihlášky, je již nyní naprosto jisté, že všichni přijatí uchazeči na naši školu nevyužijí možnosti odevzdat zápisový lístek, tzn. že všichni uchazeči, kteří nebyli přijati, ale jejich zájem o studium na naší škole stále trvá, by měli podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí.
 
Sepsat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí Vám rádi pomůžeme.
 
Ing. Petr Veselý
ředitel školy

Stránky