NAKAP LK I

Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I

reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008498

Cíl:

Vyšší kvalita vzdělávání v Libereckém kraji

  • Zvýšení zájmu o polytechnické vzdělání
  • Vznik fungujícího systému spolupráce v rámci regionu při identifikaci a podpoře nadaných a mimořádně nadaných žáků
  • Zvýšení matematické a čtenářské gramotnosti
  • Zmapování stavu inkluze v kraji

Aktivity:

  • Projektové dny pro ZŠ, kdy si žáci vyzkouší práci ve specializovaných dílnách a laboratořích (CNC stroje, Automatizace, Mechanika a Kontrola a měření).

Projekt je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Aktuality NAKAP LK I